Regulament din 13-12-2006 pentru calificarea productiei prioritare de energie electrica din surse regenerabile de energie

Regulament din 13.12.2006 pentru calificarea productiei prioritare de energie electrica din surse regenerabile de energie

( Publicat in MO nr. 1041 partea I din 28-12-2006 ) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei  

CAP. 1
   Scop
  
   ART. 1
   Prezentul Regulament stabileste:
   a) Cerintele si documentele necesare calificarii de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a Configuratiilor de Productie Prioritara din SRE;
   b) Capacitatea electrica aferenta Configuratiilor Calificate pentru Productie Prioritara din surse regenerabile de energie;
   c) Drepturile si obligatiile ce revin producatorilor calificati.
  
   CAP. 2
   Domeniul de aplicare
  
   ART. 2
   Prezentul Regulament se aplica:
   a) Producatorilor care detin in exploatare comerciala unitati de productie din SRE si care doresc sa beneficieze de calificarea pentru productie prioritara din Surse Regenerabile de Energie;
   b) Operatorului Pietei de Energie Electrica, pentru verificarea/validarea/modificarea Notificarilor preliminare si finale de productie prioritara transmise de producatorii care detin in exploatare comerciala unitati de productie din surse regenerabile de energie sau de participantii la piata pentru ziua urmatoare care ii reprezinta;
   c) Operatorului de Transport si Sistem, pentru validarea Notificarilor fizice corespunzatoare producatorilor care detin in exploatare comerciala unitati de productie din surse regenerabile de energie;
   d) Operatorilor de Retea, la retelele carora sunt racordate unitatile calificate pentru productie prioritara din Surse Regenerabile de Energie.
  
   CAP. 3

   Definitii si abrevieri
  
   ART. 3
   Termenii folositi in cadrul prezentului Regulament au semnificatiile urmatoare:
   a) An de Operare si Mentenanta: perioada de un an (8760 ore) pe baza careia se face, de regula, calificarea Configuratiilor de Productie Prioritara. Este reprezentata de ultimele 12 luni calendaristice consecutive pentru care exista inregistrari ale datelor de exploatare si informatiilor solicitate prin prezentul Regulament.
   b) Autoconsum: energia electrica furnizata pe baza de contract/conventie, din productia proprie a Configuratiei, unui consumator racordat la barele sau la un punct de transformare de pe teritoriul acestuia. In Autoconsum nu se include consumul propriu tehnologic al Configuratiei.
   c) Biogaz: combustibil gazos obtinut prin fermentare din materii reziduale organice.
   d) Biomasa: fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, inclusiv substante vegetale si reziduuri din origine animala, silvicultura si industrii conexe, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si comunale, orasenesti si municipale.
   e) Capacitate Electrica Calificata a Configuratiei: este capacitatea electrica instalata (MW) a unei Configuratii calificate pentru Productie Prioritara, conform prevederilor prezentului Regulament.
   f) Capacitate Electrica Instalata a Configuratiei: este capacitatea electrica instalata a tuturor unitatilor de productie ale respectivei Configuratii care in decursul unui an pot concura la realizarea Energiei Electrice a Configuratiei propusa pentru calificare. In cazul amplasamentului pentru care se identifica mai mult de o Configuratie, suma Capacitatilor Electrice Instalate ale Configuratiilor definite trebuie sa fie egala cu puterea electrica instalata a amplasamentului respectiv, asa cum este inscrisa in licenta de producere a energiei electrice.
   g) Centrala hibrid: centrala care utilizeaza drept combustibil atat SRE (biomasa), cat si surse conventionale de energie.
   h) Configuratie Calificata: este o configuratie de instalatii de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie, asa cum a fost definita de Responsabilul de Configuratie, care demonstreaza pe baza resurselor folosite, studiilor tehnico-economice si/sau datelor de exploatare, ca se incadreaza in cerintele de calificare prevazute de prezentul Regulament.
   i) Configuratie de productie de energie electrica din Surse Regenerabile de Energie: ansamblul echipamentelor si sistemelor de operare, incluzand sistemele de masurare si control, care concura la realizarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie. Include una sau mai multe unitati de productie din SRE aflate pe acelasi amplasament sau in aceeasi zona geografica.
   j) Dezechilibru: diferenta dintre valorile planificate si cele realizate pentru productia unei unitati de productie calificate.
   q) Energia Electrica Calificata a Configuratiei: cantitatea anuala de energie electrica (MWh) ce urmeaza a fi livrata in retea (inclusiv autoconsumul) de Configuratie, in perioada calificarii.
   r) Energie electrica produsa din surse regenerabile de energie: energia electrica produsa in centrale care utilizeaza numai surse regenerabile de energie, precum si proportia de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale hibride care utilizeaza si surse conventionale de energie, incluzand energia electrica consumata de sistemele de stocare a purtatorilor de energie conventionala si excluzand energia electrica obtinuta din aceste sisteme.
   s) Gaz de depozit: gazul rezultat din fermentarea deseurilor.
   t) Notificare finala de productie prioritara: informare transmisa zilnic la OPEE de participantii la PZU care detin configuratii calificate sau reprezinta producatori care detin configuratii calificate pentru productie prioritara.
   u) Notificare preliminara: informare transmisa periodic la OPEE de participantii la PZU care detin configuratii calificate sau reprezinta producatori care detin configuratii calificate, care cuprinde programul productiei prioritare nete in perioada anuntata.
   v) Productie Prioritara: productia calificata de energie electrica a unui producator/Configuratie/unitate de productie pentru care sunt acordate drepturi preferentiale de vanzare a energiei electrice calificate, in conformitate cu prevederile Codului Comercial al pietei angro de energie electrica.
   w) Productie Prioritara Controlabila: este Productia Prioritara care poate fi gestionata in mod activ de producator pentru a se asigura conformitatea cu obligatiile contractuale notificate.
   x) Productie Prioritara Necontrolabila: este Productia Prioritara care nu poate fi gestionata in mod activ de producator pentru a se asigura conformitatea cu obligatiile contractuale notificate.
   y) Retehnologizare: Ansamblul de lucrari de inlocuire/modificare a unor tehnologii existente uzate moral si/sau fizic, utilizate in cadrul unor structuri, instalatii si componente considerate mijloace fixe, cu tehnologii bazate pe conceptii tehnice de data recenta, in scopul cresterii productiei, reducerii consumurilor specifice, scaderii cheltuielilor de exploatare si intretinere, schimbarii combustibililor sau a tehnologiilor de ardere, reducerii emisiilor poluante etc.
   z) Responsabil de Configuratie: persoana fizica sau juridica ce solicita inregistrarea si calificarea unei Configuratii pentru Productie Prioritara si care este producatorul titular de licenta pentru producerea energiei electrice din unitatile componente ale respectivei Configuratii.
   aa) Surse regenerabile de energie: surse regenerabile de energie nefosile, cum sunt: energia eoliana, energia solara, energia valurilor si a mareelor, energia geotermala, energia hidroelectrica, biomasa, gazul de depozit, gazul de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate, biogazul, cat si energia obtinuta din alte surse regenerabile, neexploatate in prezent.
   ART. 4
   Abrevierile utilizate in cadrul prezentului Regulament, altele decat cele evidentiate la art. 3, au urmatoarea semnificatie:
   a) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei.
   b) OTS - Operatorul de Transport si de Sistem.
   c) OPEE - Operatorul Pietei de Energie Electrica.
   d) PZU - Piata pentru Ziua Urmatoare.
   e) PE - Piata de Echilibrare.
   f) SRE - Surse Regenerabile de Energie.
   g) E-SRE - Energie electrica produsa din Surse Regenerabile de Energie.
  
   CAP. 4

   Documente de referinta
  
   ART. 5

   Prezentul Regulament are la baza prevederile urmatoarelor documente de referinta:
   a) Legea energiei electrice nr. 318/2003;
   b) Hotararea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie;
   c) Hotararea Guvernului nr. 1.0429/2004 pentru aprobarea Regulamentului de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
   d) Hotararea Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
   e) Hotararea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
   f) Ordinul presedintelui ANRE nr. 23/2004 privind aprobarea Procedurii de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
   g) Hotararea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea "Foii de parcurs din domeniul energetic din Romania";
   h) Codul Comercial al pietei angro de energie electrica din Romania, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004;
   i) Codul de Masurare a energiei electrice, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 17/2002;
   j) Codul de conduita al participantilor la piata angro de energie electrica, aprobat prin ordinul presedintelui ANRE nr. 26/2002.
  
   CAP. 5
   Documente necesare si etape de calificare
  
   ART. 6
   Responsabilul de Configuratie cu cel putin doua luni inainte de data la care doreste sa-si califice configuratia(-ile) pentru productie prioritara trebuie sa transmita la ANRE:
   a) Cererea de calificare (Anexa 1),
   b) Descrierea Configuratiilor pentru care solicita calificarea cu specificarea cel putin a: puterii instalate a Configuratiei, SRE utilizata, echipamentele principale ale Configuratiei, echipamentele de masurare a E-SRE, alte informatii necesare ANRE (Anexele 2 si 3),
   c) Productia lunara de E-SRE realizata pe ultimele 12 luni si prognoza lunara a productiei de E-SRE a Configuratiei pentru perioada de calificare; (Anexa 4).
   ART. 7
   (1) Configuratiile de productie a E-SRE se califica de regula pentru un an calendaristic in baza informatiilor de la art. 6. Fac exceptie Configuratiile care sunt puse in functiune sau intra in exploatare comerciala in cursul anului calendaristic.
   (2) Documentele de la art. 6 lit. b) se depun doar la transmiterea primei cereri de calificare a unei Configuratii pentru Productie Prioritara si ori de cate ori apar modificari in datele furnizate de catre producatorii de E-SRE.
   ART. 8
   In termen de doua saptamani de la primirea documentatiei pentru calificare, ANRE poate solicita Responsabilului de Configuratie, completarea acesteia cu orice date/informatii suplimentare sau care lipsesc, necesare solutionarii cererii.
   ART. 9
   In cazul primirii unei solicitari de completare a documentatiei depuse, Responsabilul de Configuratie trebuie sa transmita la ANRE datele/informatiile solicitate in termen de o saptamana de la primirea solicitarii ANRE. In caz contrar, ANRE poate respinge cererea de calificare a Configuratiei pentru Productie Prioritara.
   ART. 10
   In maxim 30 de zile de la constituirea dosarului complet, ANRE informeaza in scris Responsabilul de Configuratie asupra deciziei luate. In cazul respingerii cererii de inregistrare, Decizia luata se va motiva.
   ART. 11
   Datele transmise catre ANRE in cursul procesului de analiza a documentatiilor si identificate de Responsabilii de Configuratie ca fiind confidentiale, vor fi tratate de ANRE ca informatii confidentiale, daca acest lucru nu contravine legii.
   ART. 12
   ANRE va tine evidenta cererilor de calificare primite, a deciziilor de calificare emise si a tuturor datelor si informatiilor relevante pe baza carora au fost acordate acestea.
  
   CAP. 6

   Calificarea Productiei Prioritare de E-SRE
  
   SECTIUNEA 1

   Solicitarea calificarii. Conditii de calificare

   ART. 13

   (1) Calificarea pentru Productie Prioritara a producatorilor se face de catre Autoritatea Competenta la solicitarea adresata in scris Autoritatii de catre acestia.
   (2) Cererea de calificare a unei Configuratii de Productie Prioritara din SRE (anexa 1) este insotita de informatiile cuprinse in anexele 2, 3 si 4.
   ART. 14
   Configuratiile de productie de E-SRE se califica pentru Productie Prioritara de regula anual, in baza cererii si a informatiilor mentionate la art. 13 si transmise la ANRE de Responsabilul de Configuratie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
   ART. 15
   Fac exceptie de la prevederile art. 14 Configuratiile rezultate in urma unor investitii ca si cele ale caror unitati de productie urmeaza a intra in exploatare comerciala dupa retehnologizare. In aceste cazuri calificarea se face doar pentru lunile de operare ramase pana la sfarsitul anului in curs.
   ART. 16
   Producatorii de E-SRE trebuie sa faca dovada dotarii unitatilor de productie propuse pentru calificare cu sisteme de masurare, care sa asigure masurarea orara a energiei electrice produse din SRE.
   ART. 17
   (1) Productia Prioritara de energie electrica pe baza de SRE este calificata pentru Productie Prioritara Necontrolabila.
   (2) Fac exceptie de la prevederile alin. 1 unitatile de productie care utilizeaza biomasa, energia geotermala, precum si cele care utilizeaza surse hidro cu posibilitate de control a debitului uzinat la nivel de cel putin o zi, a caror Productie se califica pentru Productie Prioritara Controlabila.
   ART. 18
   (1) E-SRE produsa intr-o configuratie care utilizeaza biomasa si alta sursa conventionala de energie se stabileste cu ajutorul urmatoarei relatii de calcul:
 
   E(SRE) = Q(SRE) x Pci(SRE)/ Q(SRE) x Pci(SRE) + Q(conv) x Pci(conv) x E,
 
   unde:
   E(SRE) - energia electrica produsa din SRE [MWh]
   Q(SRE) - energia continuta in SRE utilizata [MWh]
   Pci(SRE) - puterea calorifica a SRE utilizata [PJ/tona]
   E - energia electrica total produsa de configuratie [MWh]
   Q(conv) - energia continuta in sursa conventionala de energie utilizata [PJ/tona, mii m3]
   Pci(conv) - puterea calorifica a sursei conventionale de energie utilizata [PJ/tona, mii m3]
   (2) Ponderea energiei electrice produse din SRE reprezinta valoarea procentuala a E(SRE) din totalul energiei produse (E).
   ART. 19
   Producatorul a carui Configuratie cuprinde unitati de producere a E-SRE din tipuri diferite de SRE are obligatia instalarii de grupuri de masurare separate pentru fiecare unitate.
   ART. 20
   (1) Pentru o Configuratie de productie de E-SRE, se califica pentru Productie Prioritara pe perioada de valabilitate a calificarii:
   a) intreaga productie de energie electrica ce urmeaza a fi livrata in retea (inclusiv autoconsumul),
   si
   b) intreaga Capacitate Electrica Instalata a Configuratiei.
   (2) In cazul Configuratiilor constituite din unitati care utilizeaza atat SRE (biomasa) cat si surse conventionale de energie primara, se pot propune/accepta pentru calificare ca Productie Prioritara din SRE doar productii si capacitati partiale, corespunzatoare ponderii SRE in total energie primara consumata.
  
   SECTIUNEA 2
   Calificarea

   ART. 21
   Autoritatea Competenta, dupa primirea cererii pentru calificarea productiei unei configuratii pentru Productie Prioritara si a informatiilor necesare conform art. 6:
   a) verifica informatiile prezentate si, daca este necesar, cere solicitantului modificari si/sau completari ale acestora pentru sustinerea cererii;
   b) emite Decizia de calificare pentru productia prioritara a Configuratiei;
   c) transmite in scris solicitantului motivatia in cazul neacceptarii cererii de calificare.
   ART. 22
   Decizia de calificare emisa de ANRE contine urmatoarele informatii:
   a) Unitatile din Configuratia/Configuratiile de productie calificate care pot participa la realizarea Productiei Prioritare;
   b) Tipul - dispecerizabila/nedispecerizabila - al fiecarei unitati de productie din Configuratie;
   c) Capacitatea electrica a Configuratiei/Configuratiilor care se califica pentru Productie Prioritara Necontrolabila;
   d) Capacitatea electrica a Configuratiei/Configuratiilor care se califica pentru Productie Prioritara Controlabila dispecerizabila;
   e) Capacitatea electrica a Configuratiei/Configuratiilor care se califica pentru Productie Prioritara Controlabila nedispecerizabila;
   f) Perioada de valabilitate a calificarii.
   ART. 23
   Producatorul care a obtinut calificarea pentru Productie Prioritara din SRE, pentru o anumita capacitate electrica in perioada de valabilitate a calificarii:
   a) pune la dispozitia ANRE toate informatiile solicitate de aceasta si care sunt relevante pentru efectuarea verificarilor;
   b) permite accesul la instalatiile proprii pentru personalul ANRE responsabil cu efectuarea verificarilor.
   ART. 24
   Autoritatea Competenta dupa emiterea deciziei de calificare comunica, dupa caz, producatorul sau lista producatorilor calificati pentru productie prioritara, capacitatea electrica calificata, tipul productiei prioritare controlabila/necontrolabila, urmatoarelor parti:
   a) OPEE, in cazul tuturor Unitatilor de Productie care sunt conectate la Reteaua Electrica de Transport sau in cazul Unitatilor de Productie care au o capacitate mai mare decat o valoare de referinta stabilita de Autoritatea Competenta;
   b) OTS, in cazul tuturor Unitatilor Dispecerizabile sau a tuturor unitatilor care au o capacitate mai mare decat o valoare de referinta stabilita de OTS;
   c) Operatorilor de Retea, la retelele carora sunt racordate unitatile calificate pentru productie prioritara.
   ART. 25
   (1) Autoritatea Competenta poate decide sa retraga decizia de calificare pentru Productie Prioritara acordata unui producator:
   a) la solicitarea Producatorului respectiv;
   b) ca urmare a unui comportament care conduce la inducerea de distorsiuni in functionarea pietei,
   si comunica partilor interesate decizia luata.
   (2) Retragerea deciziei pentru cazurile prevazute la lit. a) si b) este pe intreaga perioada de valabilitate a deciziei, care este, de regula, un an calendaristic.
  
   CAP. 7

   Drepturile si obligatiile producatorilor de E-SRE calificati pentru Productie Prioritara
  
   ART. 26
   Producatorul de E-SRE calificat pentru Productie Prioritara are urmatoarele drepturi:
   a) sa transmita oferte pe PZU pentru E-SRE care a fost notificata si nu a fost contractata prin contracte bilaterale;
   b) sa tranzactioneze cu prioritate pe PZU doar cantitatile de energie electrica notificate si validate ca Productie Prioritara disponibile, dupa considerarea cantitatilor de energie electrica din contractele bilateral negociate de respectivul producator;
   c) sa beneficieze, conform legislatiei in vigoare, de sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie;
   d) sa transmita la OTS Notificari Fizice in dezechilibru pentru Productia Prioritara ramasa netranzactionata pe PZU.
   ART. 27
   Producatorul de E-SRE calificat pentru Productie Prioritara are urmatoarele obligatii:
   a) sa se inscrie la OPEE ca Producator calificat pentru Productie Prioritara din SRE, conform procedurii specifice elaborate de acesta;
   b) sa comunice la OPEE, cantitatile de energie electrica tranzactionate prin contracte bilaterale;
   c) sa suporte din punct de vedere financiar Dezechilibrele generate de unitatile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritara Necontrolabila, in conditiile in care tranzactioneaza pe PZU si/sau prin contracte bilaterale negociate de vanzare/cumparare de energie electrica.
   ART. 28
   Producatorul de E-SRE calificat pentru Productie Prioritara din SRE in conditiile in care tranzactioneaza pe PZU are urmatoarele obligatii:
   d) sa transmita la OPEE notificari preliminare de productie prioritara;
   e) sa transmita la OPEE notificari finale de productie prioritara;
   f) sa oferteze pe PZU ca productie prioritara cel mult cantitatile orare de energie electrica care reprezinta diferenta pozitiva dintre cantitatile orare de energie electrica din Notificarea finala de productie prioritara validata de OPEE si cantitatile orare de energie electrica vandute prin toate contractele bilaterale negociate de respectivul producator.
   ART. 29
   (1) Producatorii calificati pentru Productie Prioritara Necontrolabila, nu sunt penalizati financiar pentru Dezechilibrele generate de unitatile de productie din Configuratiile calificate pentru Productie Prioritara Necontrolabila;
   (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) producatorii calificati pentru Productie Prioritara Necontrolabila care sunt angajati in:
   a) tranzactii pe PZU;
   b) contracte bilaterale negociate de vanzare/cumparare;
   (3) Partea Responsabila cu Echilibrarea care include si producatori calificati pentru Productie Prioritara Necontrolabila si care nu se incadreaza in situatia prevazuta la alin. (2), preia dreptul producatorilor de a nu suporta penalizarile financiare aferente Dezechilibrelor generate de unitatile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritara Necontrolabila;
   (4) Partea Responsabila cu Echilibrarea care include si producatori calificati pentru Productie Prioritara Necontrolabila si care se incadreaza in situatia prevazuta la alin. (2), suporta penalizarile financiare aferente Dezechilibrelor generate de unitatile de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritara Necontrolabila;
   (5) Pentru determinarea Pozitiei Nete Masurate a unei PRE care include si producatori calificati pentru Productie Prioritara Necontrolabila, suma Valorilor Masurate Aprobate ale unitatilor de productie din configuratiile calificate pentru Productie Prioritara Necontrolabila inregistrate in respectiva PRE si care nu suporta dezechilibre, se va inlocui cu suma cantitatilor orare de energie electrica tranzactionate prin contracte bilaterale din respectivele Configuratii, de catre PRE, in perioada de decontare corespunzatoare.
  
   CAP. 8

   Dispozitii finale
  
   ART. 30
   In cazul in care, pentru un anumit Responsabil de Configuratie, in urma efectuarii de catre ANRE a verificarii, se constata transmiterea unor informatii eronate, ANRE aplica sanctiunile prevazute de lege.
  
   ANEXA 1

   [Antet producator de E-SRE]
  
   Cerere de calificare a Configuratiei pentru productie prioritara de energie electrica
   Catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Str. Constantin Nacu, nr. 3, sectorul 2, Bucuresti, cod 020995
  
   Domnule Presedinte,
   Subsemnatul [prenumele si numele], in calitate de [director general/administrator unic] la agentul economic inregistrat la Oficiul Registrului Comertului cu denumirea [denumirea societatii comerciale], cu sediul social in [numele comunei/orasului/municipiului, strada nr. -, judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numarul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea bancii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societatii comerciale], titular al licentei de producere nr. [nr. licentei de producere] din data de [data emiterii licentei de producere], solicit calificarea pentru productie prioritara a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, conform datelor prevazute in anexele la prezenta.
  
   Director General,..........(Nume, prenume si semnatura)................
   Data,.....................
  
   ANEXA 2

  
   1. Detalii privind amplasarea Configuratiei/Configuratiilor

   Configuratia nr. ......
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Denumire amplasament                                     |                                   |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Adresa                                                   |                                   |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Oras                                                     |                                   |
+---------------------------------------------------------+----------------+------------------+
|Judet                                                    |                |Cod postal        |
+---------------------------------------------------------+----------------+------------------+
|Tipul de productie prioritara pentru care se solicita    |[se completeaza dupa caz, unul sau |
|inregistrarea Configuratiei (controlabila si/sau         |ambele tipuri de productie         |
|necontrolabila)                                          |prioritara]                        |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Puterea electrica instalata in Configuratia              |[se completeaza dupa caz]          |
|corespunzatoare productiei prioritare controlabile [MW]  |                                   |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Puterea electrica instalata in Configuratia              |[se completeaza dupa caz]          |
|corespunzatoare productiei prioritare necontrolabile [MW]|                                   |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Energia electrica prognozata pentru calificare [MWh]*1)  |                                   |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+
|Operatorul de retea la care sunt racordate unitatile de  |                                   |
|productie ale Configuratiei                              |                                   |
+---------------------------------------------------------+-----------------------------------+

   _________
   *1) Energia electrica anuala prognozata pe perioada calificarii (livrata in retea, inclusiv autoconsumul)
  
   2. Responsabilul de Configuratie nominalizat*2)

+----------------------------------------+-------------------------------------+
|Denumire societate                      |                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-----------------+
|Numele persoanei de contact             |                   |Pozitie detinuta |
+----------------------------------------+-------------------+-----------------+
|Adresa                                  |                                     |
+----------------------------------------+-------------------------------------+
|Oras                                    |                                     |
+----------------------------------------+-------------------+-----------------+
|Judet                                   |                   |Cod postal       |
+----------------------------------------+-------------------+-----------------+
|Nr. telefon                             |                   |Nr. Fax          |
+----------------------------------------+-------------------+-----------------+
|E-mail                                  |                                     |
+----------------------------------------+-------------------------------------+
|Date de identificare ale participantului|                                     |
|la PZU care face notificarile si        |                                     |
|ofertele de productie prioritara        |                                     |
+----------------------------------------+-------------------------------------+

   Confirm ca, din ceea ce stiu, sunt singurul solicitant pentru calificarea Configuratiei/Configuratiilor sus mentionate si ca detaliile continute in prezenta cerere sunt corecte. De asemenea, ma angajez sa informez ANRE asupra oricaror schimbari, relevante procesului de Calificare, ce se vor aduce Configuratiei.
  
   Responsabil de Configuratie....(Nume, prenume si semnatura).................
   Data...........
   ___________
   *2) Detalii privind societatea nominalizata ca responsabil pentru managementul energetic al Configuratiei/Configuratiilor propuse pentru calificare si detalii privind persoana fizica de contact. ANRE va comunica cu societatea care doreste sa califice Configuratia prin intermediul acestei persoane.
  
   ANEXA 3

  
   Descrierea Configuratiei/Configuratiilor pentru care se solicita calificarea
  
   Documentatia de calificare va contine pentru fiecare Configuratie urmatoarele informatii:
   1. Schema electrica monofilara cu specificarea grupurilor de masurare.
   2. Schema termomecanica simplificata pentru cazul biomasei, biogazului.
   3. Informatii privind SRE utilizata.

+------------------------------------------------------------------------------+
|SURSA DE ENERGIE                                                              |
|                                                                              |
|Vant offshore []                          Soare        []       Geotermal []  |
|Vant onshore  []                          Hidro        []                     |
|                                                                              |
|Biomasa                                            putere calorifica (GJ/tona)|
|- Deseuri forestiere/agricole              []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|- Culturi energetice                       []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|- Gaz de depozit                           []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|- Gaz de fermentatie a namolurilor         []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|                                                                              |
|- Biogaz, alcool carburant                 []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|- Deseuri menajere solide                  []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|- Deseuri industriale                      []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|Combustibil fosil                          []      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
|Pondere SRE in total combustibil utilizat (%)      +-------------------------+|
|                                                   +-------------------------+|
+------------------------------------------------------------------------------+

    4. Lista echipamentelor si caracteristicile acestora
 
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------+------------------+
|          |           |   |              |                    | Nivel de  |    Capacitate    |
|          |           |   |Tipul unitatii|  Tip (tipuri) de   |tensiune la|    electrica     |
|Echipament|Producator/|An | de productie |combustibil utilizat| care este | instalata, in MW |
|          |   Model   |PIF|  [dupa caz]  |     [dupa caz]     | racordat  |    [dupa caz]    |
|          |           |   |              |                    |[dupa caz] |                  |
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------+------------------+
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------+------------------+
|..........|           |   |              |                    |           |                  |
+----------+-----------+---+--------------+--------------------+-----------+------------------+

    5. Lista echipamentelor de masurare a energiei electrice*)
 
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------+------------+
|Identificator|       | Proprietarul |         |            |          | Iesire  |   Iesire   |
|  in schema  | Serie |echipamentului|   An    |Producator/ | Serviciu |- domeniu|- unitate de|
|  electrica  |       | de masurare  |instalare|   Model    | masurat  |de valori|   masura   |
|simplificata |       |              |         |            |          |         |            |
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------+------------+
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------+------------+
|.............|       |              |         |            |          |         |            |
+-------------+-------+--------------+---------+------------+----------+---------+------------+

   ___________
   *) Informatiile solicitate se adreseaza doar producatorilor de E-SRE care detin grupuri nedispecerizabile.
  
   6. Alte informatii necesare ANRE.
  
   ANEXA 4


   Productia si prognoza de E-SRE a Configuratiei/Configuratiilor pentru care se solicita calificarea
  
   1. Productia lunara de E-SRE realizata pe ultimele 12 luni

+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
|[Anul de     |                              Productie de E-SRE*3) [MWh]                             |
|operare]     +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|             |Luna 1|Luna 2|Luna 3|Luna 4|Luna 5|Luna 6|Luna 7|Luna 8|Luna 9|Luna 10|Luna 11|Luna 12|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|Configuratia/|      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|Centrala     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|............ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

   __________
   *3) Productia de E-SRE livrata in retea, inclusiv autoconsumul, in anul de operare.
  
   2. Prognoza lunara a productiei de E-SRE, pentru perioada de calificare

+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------+
|[Anul de     |                              Productie de E-SRE*4) [MWh]                             |
|calificare]  +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|             |Luna 1|Luna 2|Luna 3|Luna 4|Luna 5|Luna 6|Luna 7|Luna 8|Luna 9|Luna 10|Luna 11|Luna 12|
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|Configuratia/|      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|Centrala     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|............ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+-------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

   ___________
   *4) Prognoza productiei de E-SRE livrata in retea, inclusiv autoconsumul, in anul de calificare.
Copyright 2012. Panouri Solare Panouri Fotovoltaice. energie-verde.ro energia viitorului