Regulament din 20.10.2011 de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi

Regulament din 20.10.2011 de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi
( Publicat in MO nr. 770 din 01.11.2011 )

 

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Actul intra in vigoare la data 01.11.2011


    CAP. 1
    Dispozitii generale
   
    SECTIUNEA 1
    Scop
   
    ART. 1
    Prezentul regulament de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi (denumit in continuare regulament) stabileste cadrul de reglementare pentru acreditarea grupurilor/centralelor electrice in vederea aplicarii sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare sistem de promovare prin certificate verzi, respectiv:
    a) etapele procesului de acreditare si continutul documentatiei necesare acreditarii;
    b) conditiile de acreditare;


    c) modul de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi;
    d) drepturile si obligatiile operatorilor economici ale caror centrale electrice au fost acreditate;
    e) structura Registrului centralelor electrice acreditate;
    f) conditiile de modificare, suspendare si retragere a acreditarii.
   
    SECTIUNEA 2
    Domeniul de aplicare
   
    ART. 2
    (1) Prezentul regulament se aplica de catre:
    a) solicitantii acreditarii grupurilor/centralelor electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv:
    - producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie;
    - operatorii economici care pun in functiune grupuri/centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie care se afla in perioada de probe;
    - operatorii economici care detin grupuri/centrale electrice care utilizeaza energia electrica produsa pentru consum propriu, altul decat consumul propriu tehnologic;
    - persoanele fizice care detin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata sub 1 MW,
    care utilizeaza sursele regenerabile de energie/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeana, prevazute in ANEXA 1;
    b) operatorii de retea la retelele carora sunt racordate grupurile/centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
    (2) Prevederile prezentului regulament nu se aplica autoritatilor publice care au beneficiat de ajutoare de stat pentru realizarea, partiala sau totala, a unor centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie in proiecte care nu sunt "generatoare de venit" in sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1990 si care nu au dreptul sa beneficieze de certificate verzi pentru energia electrica produsa din aceste centrale.
   
    SECTIUNEA 3
    Definitii si abrevieri
   
    ART. 3
    (1) Termenii utilizati in prezentul regulament sunt cei definiti in:
    a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    c) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2008;
    d) Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
    e) Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene", aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 51/2009.
    (2) In intelesul prezentului regulament, urmatorii termeni se definesc astfel:
    a) centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj - centrala hidroelectrica prevazuta cu doua lacuri de acumulare, unul in amonte si unul in aval, si cu instalatii de pompare si turbinare, care asigura atat pomparea apei turbinate din lacul din aval in lacul din amonte in scopul stocarii, cat si turbinarea apei din lacul din amonte si acumularea acesteia in lacul din aval;
    b) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrica al unei centrale necesar pentru realizarea productiei de energie electrica, care reprezinta cantitatea de energie electrica consumata de la bornele generatoarelor proprii ale centralei si/sau din reteaua electrica necesara pentru producerea energiei electrice in cadrul respectivei centrale; aceasta cantitate include energia electrica pentru manipularea si prepararea combustibilului, pentru mentenanta centralei si pentru pomparea apei din lacul din aval in lacul din amonte, precum si pierderile in retelele electrice prin care se realizeaza racordarea grupurilor/centralelor la retea. In cazul centralelor de cogenerare, acesta include si consumul de energie electrica necesar pentru producerea energiei termice in cogenerare;
    c) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) operator economic acreditat - operator economic ce detine/exploateaza centrale electrice in care se produce energie electrica ce beneficiaza de sisteme de promovare prin certificate verzi in baza unei decizii de acreditare emise de ANRE;
    e) perioada de probe - perioada cuprinsa intre data la care un grup/o centrala electrica incepe sa produca si sa livreze energie electrica in SEN si maximum 60 de zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie a punerii in functiune; in cazul centralelor electrice care au in componenta grupuri pentru care se solicita acreditare etapizata, perioada de probe este perioada cuprinsa intre data la care primul grup incepe sa produca si sa livreze energie electrica in SEN si maximum 60 de zile de la data receptiei punerii in functiune a tuturor capacitatilor de producere a energiei electrice; in cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrica mai mare de 1 MW, perioada de probe nu poate depasi termenul de valabilitate al autorizatiei de infiintare;
    f) putere calorifica inferioara - cantitatea de caldura obtinuta prin arderea unei unitati de combustibil in conditiile in care produsele rezultate in urma arderii acestuia (gaze de ardere, vapori de apa, cenusa) sunt evacuate la o temperatura mai mare decat temperatura de condensare a vaporilor de apa.
    ART. 4
    Abrevierile utilizate in cadrul prezentului regulament au urmatoarele semnificatii:
    a) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
    b) OR - operator de retea, respectiv operator de distributie sau operator de transport si de sistem;
    c) OTS - operatorul de transport si de sistem - Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;
    d) OPCV - operatorul pietei de certificate verzi - Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica - OPCOM" - S.A.;
    e) SRE - surse regenerabile de energie;
    f) E-SRE - energie electrica produsa din surse regenerabile de energie;
    g) CV - certificat verde;
    h) CPT - consum propriu tehnologic;
    i) SEN - sistemul electroenergetic national.
   
    CAP. 2
    Acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE
   
    SECTIUNEA 1
    Etapele acreditarii si documentatia de acreditare necesara
   
    ART. 5
    (1) Acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE in vederea aplicarii sistemului de promovare prin CV se realizeaza de catre ANRE pe baza unei cereri insotite de o documentatie de acreditare, transmisa de oricare dintre solicitantii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a).
    (2) Solicitantii prevazuti la art. 2 alin. (1) lit. a) care detin centrale electrice de producere a E-SRE cu puteri instalate mai mari de 125 MW, cu exceptia celor prevazuti la art. 31, transmit ANRE cererea mentionata la alin. (1) numai dupa obtinerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a sistemului de promovare prin CV, conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Lege.
    (3) Persoanele fizice care detin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalata sub 1 MW pot mandata un operator economic sa solicite acreditarea acestor centrale in conditiile prezentului regulament, de regula furnizorul de energie electrica cu care au incheiat contract de furnizare a energiei electrice.
    (4) Procesul de acreditare consta in derularea urmatoarelor activitati:
    a) depunerea de catre solicitant a cererii de acreditare impreuna cu documentatia de acreditare aferenta, conform art. 6;
    b) analizarea de catre ANRE a documentatiei depuse;
    c) emiterea de catre ANRE a deciziei privind acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE ale solicitantului, in cazul indeplinirii cerintelor prezentului regulament.
    (5) Acreditarea poate fi solicitata direct, intr-o singura etapa, in conditiile art. 6, sau in doua etape, preliminara si finala, in conditiile art. 18 si 19.
    ART. 6
    (1) Cererea de acreditare pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi, intocmita conform anexei nr. 2, se transmite la ANRE cu cel putin 60 de zile inainte de data la care solicitantul urmeaza sa produca si sa livreze energie electrica in SEN si este insotita de documentatia de acreditare care contine informatii privind:
    a) datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informatiilor necesare acreditarii, conform anexei nr. 3;
    b) amplasarea centralelor electrice de producere a E-SRE supuse acreditarii, conform anexei nr. 4;
    c) combustibilii utilizati pentru producerea energiei electrice/tipul sursei regenerabile utilizate;
    d) echipamentele principale ce compun grupul/centrala electrica de producere a E-SRE si caracteristicile acestora, conform anexei nr. 5;
    e) sistemul de masurare (pentru energie electrica, pentru combustibilii utilizati, dupa caz), conform anexei nr. 5;
    f) productia si prognoza de E-SRE, conform anexei nr. 6;
    g) studiul de fezabilitate realizat de un executant/proiectant specializat, intocmit conform Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, daca acesta nu a fost transmis anterior la ANRE, la solicitarea autorizatiei de infiintare;
    h) informatii privind costurile cu investitiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a E-SRE, prin completarea machetei de raportare prevazute in ANEXA 7;
    i) declaratie pe propria raspundere privind faptul ca detinatorul grupului/centralei electrice a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat, conform anexei nr. 9;
    j) declaratie pe propria raspundere privind corectitudinea informatiilor furnizate ANRE, conform anexei nr. 10.
    (2) Pe langa documentele prevazute la alin. (1) este obligatorie transmiterea:
    a) certificatelor de atestare a originii SRE, emise conform prevederilor art. 3 alin. (9) si (10) din Lege, in cazul grupurilor/centralelor care utilizeaza SRE prevazute la pct. 4 din ANEXA 1;
    b) documentelor care sa contina date necesare stabilirii E-SRE pentru care se aplica sistemul de promovare prin CV, inclusiv buletine de analiza din care sa rezulte puterea calorifica a fiecarui combustibil utilizat, in cazul centralelor multicombustibil, precum si al celor de cogenerare care au optat pentru sistemul de promovare prin CV;
    c) documentelor care sa contina informatii referitoare la tehnologia de producere utilizata, respectiv cogenerare sau producere exclusiva de energie electrica, in cazul centralelor electrice care utilizeaza SRE prevazute la pct. 4, 5 si 6 din ANEXA 1;
    d) documentelor justificative care sa ateste realizarea lucrarilor de retehnologizare, conform anexei nr. 8, in cazul centralelor hidroelectrice retehnologizate;
    e) documentelor care sa ateste ajutorul/ajutoarele de stat primite, in cazul centralelor de producere a E-SRE care au fost realizate cu sprijin investitional;
    f) documentelor care sa contina data de la care au beneficiat de CV, in cazul producatorilor existenti care au beneficiat de sistemul de promovare prin CV inainte de data intrarii in vigoare a prezentului regulament;
    g) documentelor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 26/2010, altele decat cele precizate in prezentul regulament, in cazul grupurilor/centralelor de cogenerare;
    h) documentelor privind costurile de racordare, de exemplu contracte de racordare, contracte din care sa rezulte modul de recuperare de la OR a investitiilor in lucrari necesare pentru intarirea retelei electrice, in cazul in care realizarea acestora este finantata de operatorul economic care solicita acreditarea;
    i) deciziei de autorizare a Comisiei Europene, in cazul operatorilor economici care dezvolta proiecte de centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalata mai mare de 125 MW/centrala.
    ART. 7
    (1) ANRE analizeaza documentatia transmisa de solicitant si, daca este necesar, ii cere acestuia completarea documentatiei depuse cu informatii suplimentare si/sau care lipsesc, precum si cu justificari necesare acreditarii.
    (2) Solicitantul este obligat sa transmita informatiile cerute de ANRE in termen de 10 zile lucratoare de la primirea cererii de completare a documentatiei de acreditare.
    (3) In cazul in care solicitantul nu transmite ANRE informatiile cerute in conditiile alin. (2), ANRE returneaza solicitantului documentatia transmisa de acesta, cu mentiunea "documentatie incompleta".
    ART. 8
    In termen de 30 de zile de la data la care documentatia de acreditare este completa, ANRE emite decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, in care se precizeaza:
    a) grupurile/centralele electrice de producere de E-SRE acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare pentru E-SRE produsa in aceste centrale, denumite in continuare centrale electrice acreditate;
    b) caracterul preliminar al acreditarii, pentru perioada de probe, daca este cazul;
    c) puterea instalata si tehnologia aferenta;
    d) numarul de CV cuvenit pentru fiecare 1 MWh E-SRE produsa si livrata in reteaua electrica si/sau la consumatori, in cazul in care grupurile/centralele electrice de producere a E-SRE au beneficiat suplimentar de unul sau mai multe ajutoare investitionale;
    e) tipurile de date masurate care trebuie transmise OTS in vederea emiterii de CV;
    f) data expirarii duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV;
    g) tipul de acces, prioritar sau garantat, la retelele electrice, dupa caz.
    ART. 9
    (1) ANRE comunica decizia de acreditare prin fax sau e-mail, in forma scanata, operatorului economic acreditat, iar acesta o transmite urmatoarelor entitati:
    a) OR la retelele caruia sunt racordate centralele electrice acreditate;
    b) OTS, in vederea emiterii de CV;
    c) OPCV, in vederea inscrierii la piata de CV.
    (2) ANRE publica si actualizeaza pe site-ul propriu lista operatorilor economici acreditati si a centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.
   
    SECTIUNEA 2
    Conditii de acreditare
   
    ART. 10
    In vederea acreditarii, centralele electrice de producere a E-SRE trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
    a) sa utilizeze pentru producerea energiei electrice SRE/tehnologiile de producere autorizate de Comisia Europeana care sunt prevazute in ANEXA 1;
    b) sa utilizeze grupuri/centrale electrice de producere a E-SRE puse in functiune/retehnologizate pana la sfarsitul anului 2016;
    c) in cazul grupurilor hidroelectrice, acestea trebuie sa apartina centralelor hidroelectrice cu puteri electrice instalate de cel mult 10 MW;
    d) sa fie asigurata masurarea energiei electrice produse din SRE si livrate in reteaua electrica si/sau la consumatori, conform cerintelor prevazute la art. 14;
    e) in cazul centralelor electrice multicombustibil, al celor care utilizeaza SRE care se incadreaza in categorii diferite in ceea ce priveste numarul de CV acordate pentru 1 MWh, precum si in cazul celor de cogenerare care beneficiaza de sistemul de promovare prin CV, sa fie asigurata masurarea cantitatii si a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizati, conform prevederilor art. 16.
    ART. 11
    (1) Energia electrica care beneficiaza de sistemul de promovare prin CV prevazut de Lege, contractata si vanduta pe piata de energie, are acces garantat la reteaua electrica.
    (2) Energia electrica produsa in centrale electrice cu puterea instalata de cel mult 1 MW care este contractata si vanduta la pret reglementat are acces prioritar la reteaua electrica.
    (3) Pana la stabilirea preturilor reglementate in situatia prevazuta la alin. (2), toti operatorii economici acreditati beneficiaza de acces garantat la reteaua electrica.
    ART. 12
    In cazul in care centralele electrice de producere a E-SRE pentru care un solicitant a cerut acreditare nu indeplinesc cerintele de acreditare pentru a beneficia de sistemul de promovare prin CV, ANRE emite o decizie de respingere a acreditarii, ce contine motivele care au stat la baza hotararii adoptate.
    ART. 13
    In cazul respingerii acreditarii, decizia ANRE poate fi contestata in conditiile Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
   
    SECTIUNEA 3
    Cerinte de masurare a E-SRE
   
    ART. 14
    (1) Operatorii economici care solicita acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie sa demonstreze ca sistemul de masurare a E-SRE:
    a) respecta cerintele Codului de masurare a energiei electrice privind categoria de punct de masurare corespunzatoare locului de consum si de productie;
    b) asigura masurarea energiei electrice livrate/consumate in/din reteaua electrica si/sau la consumatorii racordati la barele centralei.
    (2) Pe langa respectarea prevederilor alin. (1), operatorii economici care solicita acreditarea centralelor electrice de producere a E-SRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV trebuie sa demonstreze ca sistemul de masurare a E-SRE:
    1. asigura masurarea separata a energiei electrice produse de fiecare grup electric/categorie de grupuri, in cazul in care:
    a) centrala electrica de producere a E-SRE are in compunere grupuri electrice care utilizeaza tipuri diferite de SRE;
    b) centrala electrica de producere a E-SRE are in compunere grupuri electrice care se incadreaza in categorii diferite in ceea ce priveste numarul de CV acordate pentru fiecare 1 MWh;
    c) centrala electrica livreaza in reteaua electrica si/sau la consumatori energie electrica produsa in grupuri electrice care utilizeaza SRE si energie electrica produsa in grupuri care utilizeaza combustibili conventionali;
    2. asigura masurarea energiei electrice produse de fiecare grup electric aflat in componenta centralei electrice cu cel putin un an inainte de expirarea duratei de acordare a sistemului de promovare prin CV pentru unul sau mai multe grupuri electrice acreditate, in cazul in care centrala electrica de producere a E-SRE are in compunere grupuri electrice care se incadreaza in categorii diferite in ceea ce priveste durata de acordare a sistemului de promovare prin CV;
    3. asigura masurarea energiei electrice produse din combustibili conventionali in grupuri electrice care apartin unei centrale electrice de producere a E-SRE si care sunt utilizate pentru asigurarea CPT-ului acesteia.
    (3) In cazul centralelor electrice mentionate la alin. (2), daca determinarea E-SRE care beneficiaza de sistemul de promovare prin CV nu poate fi rezultatul unor masuratori directe, este obligatorie prezentarea intr-un document distinct a modului de stabilire a E-SRE care beneficiaza de CV, pornind de la valori masurate de sistemul de masurare a energiei electrice existent in centrala electrica si respectand principiile prevazute in ANEXA 2 la Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 43/2011.
    (4) Operatorii de retea sunt obligati ca, la cererea oricaruia dintre operatorii economici prevazuti la alin. (2), sa asigure sisteme de masurare separate pe fiecare grup, pe cheltuiala operatorului economic respectiv.
   
    SECTIUNEA 4
    Cerinte de stabilire a cantitatii/calitatii combustibililor
   
    ART. 15
    (1) Operatorii economici care detin centrale multicombustibil sau care utilizeaza SRE care se incadreaza in categorii diferite in ceea ce priveste numarul de CV, precum si cei care detin centrale de producere a E-SRE in cogenerare sunt obligati sa asigure masurarea cantitatii de combustibil si a puterii calorifice inferioare a combustibililor utilizati, pe fiecare tip de combustibili.
    (2) Sistemele/Metodele de masurare/inregistrare a consumului de combustibil al unei centrale electrice de producere a E-SRE trebuie sa respecte cerintele legale prevazute de:
    a) legislatia in vigoare privind introducerea pe piata si punerea in functiune a sistemelor de masurare;
    b) legislatia in vigoare privind activitatea de control metrologic legal;
    c) normele de metrologie legala in vigoare;
    d) Regulamentul de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificarile ulterioare, daca este cazul;
    e) standardele si normele recunoscute si validate in practica internationala in domeniul aparatelor de masura si al metodelor de masurare, cum ar fi standardele sau ghidurile europene EN sau internationale ISO.
    (3) Orice metoda de masurare utilizata se va aplica in concordanta cu recomandarile de buna practica europeana si trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
    a) validarea mijloacelor de masurare se realizeaza fie prin verificarea metrologica a ansamblului, fie prin validarea fiecarei componente a mijloacelor de masurare;
    b) verificarea metrologica se realizeaza numai de catre institutii/organisme acreditate care opereaza pe baza procedurilor de acreditare pentru masuratori si probe aplicabile la nivelul Uniunii Europene;
    c) frecventa verificarilor metrologice este cel putin cea prevazuta in legislatia specifica sau mai des, conform instructiunilor furnizorilor de aparatura;
    d) aparatura de masurare trebuie sa fie asigurata prin sigilare.
    (4) In cazul in care, datorita schemelor de alimentare cu combustibil si posibilitatilor limitate de dotare cu mijloace de masurare a centralelor electrice de producere a E-SRE, unele date nu pot fi rezultatul unor masuratori directe, este obligatorie prezentarea intr-un document separat, in detaliu, a modului de stabilire a acestora, pornind de la valori masurate.
   
    SECTIUNEA 5
    Durata de aplicare a sistemului de promovare prin CV
   
    ART. 16
    (1) Grupurile/Centralele electrice de producere a E-SRE care indeplinesc conditiile de acreditare prevazute de prezentul regulament sunt acreditate pe perioadele stabilite la art. 3 alin. (2) din Lege.
    (2) In cazul producatorilor de E-SRE care au beneficiat de CV anterior aplicarii sistemului de promovare prin CV prevazut de Lege, duratele de aplicare prevazute la alin. (1) se vor diminua corespunzator cu perioadele pentru care acestia au beneficiat deja de CV.
    (3) In cazul producatorilor de E-SRE care schimba amplasamentul grupului/centralei de producere a E-SRE, duratele de aplicare prevazute la alin. (1) se vor diminua cu perioada pentru care acestia au beneficiat deja de CV pentru grupul/centrala respectiv/respectiva.
    ART. 17
    In cazul operatorului economic care pune in functiune grupuri electrice in mod etapizat, la stabilirea datei de expirare a aplicarii sistemului de promovare prin CV se va lua in considerare acordarea de CV in perioada de probe, dupa cum urmeaza:
    a) daca operatorul economic transmite la ANRE proceseleverbale semnate de OR din care sa rezulte data inceperii livrarii de energie electrica in retea pentru fiecare grup electric component al centralei, data de expirare a aplicarii sistemului de promovare prin CV se va calcula in functie de data inceperii livrarii de energie electrica in perioada de probe si durata de aplicare stabilita conform art. 16, pentru fiecare grup component al centralei;
    b) daca operatorul economic nu transmite la ANRE procesele-verbale mentionate la lit. a), data de expirare a aplicarii sistemului de promovare prin CV se va calcula de la data inceperii livrarii de energie electrica in perioada de probe a primului grup la care se adauga durata de aplicare stabilita conform art. 16 in functie de tehnologia utilizata.
   
    SECTIUNEA 6
    Acreditarea preliminara
   
    ART. 18
    (1) Acreditarea preliminara se face pe durata perioadei de probe, solicitata in baza cererii de acreditare prevazute la art. 6 alin. (1) a unui grup electric/a unei centrale electrice de producere a E-SRE.
    (2) Acreditarea preliminara se transforma in acreditare finala in conditiile art. 19.
    (3) Extinderea perioadei de acreditare preliminara, stabilita conform alin. (1), se poate solicita numai in cazuri justificate.
    (4) Durata de valabilitate a acreditarii preliminare nu poate depasi durata de valabilitate a autorizatiei de infiintare, in cazul grupurilor/centralelor electrice cu putere electrica mai mare de 1 MW.
    (5) In vederea acreditarii preliminare, solicitantul depune la ANRE documentatia de acreditare prevazuta la art. 6, precum si programul de probe convenit cu OR la care se racordeaza grupurile/centralele electrice si cu OTS, daca solicita acreditarea pentru grupuri/centrale dispecerizabile.
   
    SECTIUNEA 7
    Acreditarea finala
   
    ART. 19
    (1) In vederea acreditarii finale, operatorul economic transmite la ANRE urmatoarele documente:
    a) in cazul in care datele care au stat la baza acreditarii preliminare nu s-au modificat, cu minimum 30 de zile anterior expirarii acesteia, o declaratie pe propria raspundere in acest sens si procesul-verbal de receptie a punerii in functiune;
    b) in cazul in care datele transmise pentru acreditarea preliminara pentru perioada de probe se modifica, cu minimum 30 de zile anterior expirarii acesteia, documentele prevazute la art. 6 la care au intervenit modificari, precum si procesul-verbal de receptie a punerii in functiune;
    c) procesele-verbale incheiate cu OR care confirma data de incepere a livrarii de energie electrica in SEN, in vederea stabilirii datei de expirare a aplicarii sistemului de promovare prin CV.
    (2) Documentele mentionate la alin. (1) pot fi transmise ANRE odata cu cererea de acordare a licentei de exploatare comerciala a capacitatii de producere, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).
   
    SECTIUNEA 8
    Reducerea numarului de CV pentru centralele/grupurile electrice care beneficiaza suplimentar de ajutoare de stat investitionale
   
    ART. 20
    (1) Reducerea numarului de CV acordate pentru E-SRE produsa in centrale/grupuri electrice care beneficiaza suplimentar de ajutoare de stat investitionale se realizeaza in baza art. 6 alin. (7) lit. b) din Lege, conform anexei nr. 11.
    (2) Numarul redus de CV asigura mentinerea acelorasi valori ale ratei interne de rentabilitate ca si in cazul in care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investitional, in ipoteza in care ceilalti indicatori specifici se situeaza la nivelul valorilor de referinta precizate in tabelul 1 din ANEXA 11.
   
    CAP. 3
    Drepturi si obligatii ale operatorilor economici detinatori de centrale electrice acreditate
   
    SECTIUNEA 1
    Drepturile operatorilor economici detinatori de centrale electrice acreditate
   
    ART. 21
    Operatorul economic acreditat are urmatoarele drepturi:
    a) sa solicite emiterea de CV la OTS, in conditiile Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 43/2011;
    b) sa se inscrie la OPCV pentru participarea la piata de CV;
    c) sa solicite modificarea, suspendarea sau revocarea acreditarii.
   
    SECTIUNEA 2
    Obligatiile operatorilor economici detinatori de centrale electrice acreditate
   
    ART. 22
    (1) Operatorul economic acreditat are urmatoarele obligatii:
    a) sa permita accesul la instalatiile proprii personalului ANRE care verifica la fata locului corectitudinea datelor furnizate ANRE in vederea acreditarii;
    b) sa puna la dispozitia ANRE toate informatiile solicitate de aceasta pentru efectuarea verificarilor;
    c) sa transmita ANRE, anual, o declaratie din care sa rezulte ca indeplineste conditiile de acreditare;
    d) sa notifice ANRE orice modificare efectuata asupra centralelor electrice care ar conduce la neindeplinirea/modificarea conditiilor de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii;
    e) sa transmita ANRE informatiile solicitate pentru monitorizarea functionarii sistemului de promovare prin CV;
    f) sa comunice lunar OTS datele necesare stabilirii E-SRE pentru care se vor emite CV;
    g) sa transmita ANRE o prognoza anuala a productiei estimate de E-SRE pentru anul urmator pana la data de 1 noiembrie a anului in curs, conform prevederilor Metodologiei de stabilire a cotelor anuale de achizitie de certificate verzi, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 45/2011;
    h) sa transmita ANRE date referitoare la productia realizata de E-SRE care a beneficiat de sistemul de promovare prin CV, conform reglementarilor ANRE in vigoare.
    (2) Operatorul economic acreditat care detine centrale electrice in cogenerare si care opteaza pentru sistemul de promovare prin CV trebuie sa se inregistreze si sa transmita la ANRE informatiile necesare stabilirii energiei electrice produse in cogenerare de inalta eficienta din SRE, in conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila in cogenerare de inalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2010.
   
    CAP. 4
    Inregistrarea centralelor electrice acreditate pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV
   
    ART. 23
    (1) ANRE infiinteaza si actualizeaza periodic Registrul centralelor electrice acreditate pentru obtinerea de certificate verzi.
    (2) Registrul prevazut la alin. (1) este realizat in format electronic si va contine cel putin urmatoarele informatii:
    a) denumirea centralei electrice de producere a E-SRE;
    b) denumirea OR la care este racordata centrala electrica;
    c) codul unic al centralei electrice;
    d) denumirea operatorului economic care detine centrala electrica de producere a E-SRE, inclusiv datele de contact;
    e) grupurile electrice care intra in componenta centralei electrice;
    f) tipul sursei regenerabile utilizate pentru producerea energiei electrice;
    g) puterea instalata a fiecarui grup electric component al centralei;
    h) data punerii in functiune a fiecarui grup electric component al centralei;
    i) numarul de CV care se emit pentru fiecare 1 MWh livrat in retea;
    j) data inceperii aplicarii sistemului de promovare prin CV;
    k) perioada de aplicare a sistemului de promovare prin CV;
    l) data expirarii duratei de aplicare a sistemului de promovare prin CV;
    m) data expirarii licentei de producator a solicitantului;
    n) decizia de acreditare (numar/data);
    o) alte inregistrari continand informatii transmise de producatori in vederea acreditarii.
    (3) Codul unic al centralei electrice de producere a E-SRE este compus din numarul de ordine, codul sursei regenerabile utilizate si numarul de licenta al producatorului acreditat, respectiv numarul avizului tehnic de racordare in cazul operatorilor economici care detin centrale electrice acreditate pentru perioada de probe.
    (4) Un operator economic acreditat are acces la registrul prevazut la alin. (1), respectiv la inregistrarile care contin informatiile privitoare la centralele electrice care ii apartin, pe baza codului unic atribuit si comunicat acestuia de catre ANRE.
   
    CAP. 5
    Modificarea, suspendarea si retragerea acreditarii
   
    SECTIUNEA 1
    Modificarea acreditarii
   
    ART. 24
    ANRE poate modifica decizia de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV daca se constata modificari ale circumstantelor ce au stat la baza acreditarii care conduc la neindeplinirea cel putin a uneia dintre conditiile de acreditare prevazute in prezentul regulament sau la solicitarea operatorului economic acreditat, ca urmare a:
    a) modificarii schemei sau echipamentelor principale din componenta centralei electrice;
    b) retehnologizarii unei centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW sau a unor grupuri din centrale hidroelectrice cu puteri de cel mult 10 MW;
    c) modificarii cadrului legal aplicabil;
    d) emiterii deciziei individuale a Comisiei Europene pentru situatia prevazuta la art. 31;
    e) altor cauze temeinic justificate de solicitant.
   
    SECTIUNEA 2
    Suspendarea acreditarii
   
    ART. 25
    (1) ANRE suspenda acreditarea la cererea operatorului economic acreditat sau, din proprie initiativa, in regim sanctionator.
    (2) In cazul in care suspendarea acreditarii se face la solicitarea operatorul economic, cererea de suspendare se intocmeste cu minimum 30 de zile inainte de data la care suspendarea incepe sa isi produca efectele juridice si va cuprinde motivele si perioada pentru care se solicita suspendarea.
    (3) ANRE suspenda din proprie initiativa acreditarea in urmatoarele cazuri:
    a) se suspenda licenta de exploatare comerciala a capacitatii de producere emisa operatorului economic acreditat;
    b) in cazul in care, ulterior acreditarii, se constata ca operatorul economic acreditat a transmis informatii incomplete si/sau incorecte care au condus la aplicarea necorespunzatoare a sistemului de promovare prin CV.
    (4) In cazul suspendarii prevazute la alin. (2), durata acreditarii se prelungeste cu perioada de suspendare.
   
    SECTIUNEA 3
    Retragerea acreditarii
   
    ART. 26
    ANRE retrage acreditarea in urmatoarele cazuri:
    a) se retrage licenta de exploatare comerciala a capacitatii de producere a operatorului economic acreditat;
    b) se constata ca informatiile transmise de operatorul economic acreditat au fost incomplete si/sau incorecte si ca acesta nu ar fi avut dreptul sa beneficieze de CV;
    c) se modifica circumstantele care au stat la baza acreditarii, astfel incat nu mai sunt indeplinite cerintele de acreditare prevazute in prezentul regulament.
   
    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale
   
    ART. 27
    (1) In aplicarea prezentului regulament se are in vedere ca sintagma operator economic include si persoanele fizice care detin centrale electrice de producere a E-SRE cu putere instalata sub 1 MW si care solicita acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.
    (2) Persoanele fizice mentionate la alin. (1) au obligatia sa demonstreze ANRE ca asigura masurarea E-SRE produse in centralele electrice pe care le detin si sa estimeze CPT-ul propriu, ca procent din E-SRE produsa, pe baza unei metode proprii care va fi transmisa ANRE odata cu solicitarea acreditarii pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.
    ART. 28
    In cazul operatorilor economici care au demarat activitatea de realizare de capacitati energetice noi/retehnologizate din SRE anterior datei intrarii in vigoare a prezentului regulament, sunt luate in considerare studiile de fezabilitate sau alte documente similare precum caiete de sarcini, proiecte sau studii de specialitate, astfel cum au fost intocmite inainte de aceasta data.
    ART. 29
    Emiterea de CV pentru grupurile/centralele electrice acreditate in baza prezentului regulament se face conform prevederilor Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 43/2011.
    ART. 30
    (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, producatorii existenti, detinatori de grupuri/centrale electrice ce produc energie electrica care a beneficiat de sistemul de promovare prin CV anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament solicita acreditarea in conditiile prezentului regulament pe baza cererii de acreditare intocmite conform anexei nr. 2, insotita de documentele prevazute la art. 6 la care au intervenit modificari ori de documente suplimentare fata de cele transmise anterior la ANRE, precum si de declaratiile pe propria raspundere prevazute in anexele nr. 9 si 10.
    (2) Producatorii de E-SRE existenti care detin grupuri/centrale electrice calificate pentru productie prioritara de energie electrica care nu au beneficiat de CV anterior intrarii in vigoare a prezentului regulament solicita acreditarea in conditiile prezentului regulament pe baza documentelor prevazute la alin. (1).
    ART. 31
    (1) Producatorii de energie electrica care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament exploateaza comercial centrale de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 125 MW vor fi acreditati temporar de ANRE in conditiile art. 30, fara sa transmita decizia individuala a Comisiei Europene, pentru o perioada de 24 de luni, si beneficiaza de numarul de CV prevazut la art. 6 alin. (2) din Lege corespunzator sursei regenerabile utilizate.
    (2) Producatorii de energie electrica mentionati la alin. (1) trebuie sa intocmeasca si sa transmita autoritatilor competente documentatia necesara evaluarii detaliate a masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, conform prevederilor art. 26 alin. (1) din Lege, in termen de maximum 3 luni de la data deciziei de acreditare, nerespectarea acestui termen atragand suspendarea deciziei de acreditare.
    ART. 32
    (1) Producatorii de energie electrica care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament exploateaza comercial centrale de producere a energiei electrice utilizand biomasa/biolichide/biogaz vor fi acreditati temporar de ANRE pe o perioada de 6 luni, pentru a beneficia de CV, fara sa prezinte certificate de origine pentru aceste surse.
    (2) Producatorii de energie electrica mentionati la alin. (1) care produc E-SRE din biomasa/biogaz/biolichide transmit ANRE certificatele de atestare a originii SRE utilizate pentru producerea E-SRE in termen de 5 zile de la data emiterii acestora, in vederea reanalizarii si, daca este cazul, a modificarii deciziei de acreditare.
    ART. 33
    1.Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul regulament.
   
    ANEXA 1
   
    Surse regenerabile de energie/Tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, conform Deciziei Comisiei Europene C (2011) 4.938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) - Romania - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
   
    1. Energie hidraulica utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW
    2. Energie eoliana utilizata in centrale noi, precum si in grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, daca sunt utilizate in sisteme izolate sau daca au fost puse in functiune pe teritoriul Romaniei inainte de data aplicarii sistemului de promovare prevazut de Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
    3. Energie solara
    4. Biomasa care provine din:
    - deseuri biologice utilizate atat in centrale de producere exclusiva a energiei electrice, cat si in centrale de cogenerare;
    - culturi energetice utilizate in centrale de producere exclusiva a energiei electrice
    5. Gaz de fermentare a deseurilor utilizat in centrale de producere exclusiva a energiei electrice
    6. Gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate utilizat in centrale de producere exclusiva a energiei electrice
   
    ANEXA 2
   
    [Antetul producatorului de energie electrica din surse regenerabile de energie]
   
    CERERE DE ACREDITARE pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi*1)
    ___________
    *1) Se completeaza de catre solicitantul persoana juridica.
   
    Domnule Presedinte,
    Subsemnatul [prenumele si numele], in calitate de reprezentant [director general/administrator unic/imputernicit] al operatorului economic inregistrat la oficiul registrului comertului cu denumirea [denumirea societatii comerciale], cu sediul social in [numele comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numarul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea bancii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societatii comerciale], titular al licentei de producere nr. [nr. licentei de producere] din data de [data emiterii licentei de producere] [daca este titular de licenta],
    solicit acreditarea preliminara/finala pe perioada de ........*, pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, conform datelor prevazute in anexele la prezenta cerere.
    Persoana de contact care asigura relatia cu Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in procesul de acreditare este dl/dna ................................ .
    ________
    *) Se va specifica, in cazul acreditarii preliminare, perioada de proba, iar, in cazul acreditarii finale, durata de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, stabilita conform art. 16 din Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011.
   
    Director general,
    ....................
    [numele, prenumele si semnatura]
   
    Data
   
    CERERE DE ACREDITARE pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi*1)
    ___________
    *1) Se completeaza de catre solicitantul persoana fizica.
   
    Domnule Presedinte,
    Subsemnatul [prenumele si numele], posesor al BI/CI seria .... nr. ...., eliberat/a de ...... la data de ......, CNP ......, detinator al centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrica instalata (sub 1 MW) de ......, situata in ......./(adresa completa) din localitatea.....,  judetul ............,
    solicit acreditarea preliminara/finala pe durata de ......*), pentru acordarea sistemului de promovare prin certificate verzi pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie, conform datelor prevazute in anexele la prezenta cerere.
    _________
    *) Se va specifica, in cazul acreditarii preliminare, perioada de proba, iar, in cazul acreditarii finale, durata de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, stabilita conform art. 16 din Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011.
   
    Director general,
    ..............................
    [numele, prenumele si semnatura]
   
    Data
   
    ANEXA 3
   
    INFORMATII privind datele persoanei de contact nominalizate pentru transmiterea informatiilor necesare acreditarii

    Denumirea societatii ...................
    Numele persoanei de contact ............   Pozitia detinuta ............
    Adresa .................................
    Oras/comuna ............................
    Judet ..................................   Cod postal ..................
    Nr. telefon ............................   Nr. fax .....................
    E-mail .................................

    ANEXA 4
   
    INFORMATII privind amplasarea centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie supuse acreditarii*)
    _________
    *) Pentru operatorii economici care detin mai multe centrale electrice se completeaza pentru fiecare dintre acestea.
   
    1. Denumirea centralei electrice .................................
    Denumirea amplasamentului ........................................
    Adresa ...........................................................
    Oras/Comuna ......................................................
    Judet ....................... Cod postal .........................
    Puterea electrica instalata [MW] .................................
    Operatorul de retea la care este racordata centrala electrica ..........
    Sursele regenerabile de energie utilizate ..............................
    2. Centrala electrica este/nu este utilizata in sisteme electroenergetice izolate.
   
    ANEXA 5
   
    DESCRIEREA centralei electrice pentru care se solicita acreditarea
   
    Documentatia de acreditare va contine pentru fiecare grup electric/centrala electrica urmatoarele informatii:
    1. Schema electrica monofilara, cu specificarea grupurilor de masurare*)
    2. Schema termomecanica, cu specificarea punctelor si echipamentelor de masurare a combustibililor utilizati, in cazul centralelor electrice care utilizeaza energie geotermala, biomasa, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deseurilor, gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate*)
    Schema termomecanica va include toate grupurile de producere a energiei electrice existente in cadrul centralei, indiferent de combustibilul utilizat (surse regenerabile de energie si/sau combustibil fosil).
    3. Lista echipamentelor si caracteristicile acestora

+-----------+--------+------+-------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+
|Echipament |        |      |       |Tipul      |Tipul    |         |          |          |          |
|(turbina,  |        |      |       |echipamen- |sursei   |Nivel de |Capacitate|Capacitate|Capacitate|
|generator  |        |      |       |tului si   |regenera-|tensiune |electrica |termica   |termica   |
|electric,  |Produca-|Primul|Anul   |tehnologiei|bile de  |la care  |instalata |instalata |totala    |
|cazan      |tor/    |  an  |PIF la |de produ-  |energie/ |este     | [MW]     |pe fiecare|maxima    |
|energetic, |Model   |PIF   |solici-|cere a ener|combusti-|racordat |- dupa    |nivel de  |simultana |
|unitate de |        |      |tantul |giei elec- |bilului  |genera-  |  caz -   |presiune  | [MWt]    |
|cogenerare,|        |      |acredi-|trice din  |principal|torul    |          |  [MWt]   |- dupa    |
|cazan de   |        |      |tarii  |surse rege-|utilizat | - dupa  |          |- dupa    |  caz -   |
|abur       |        |      |       |nerabile de|- dupa   |   caz - |          |  caz -   |          |
|industrial,|        |      |       |energie    |  caz -  |         |          |          |          |
|cazan de   |        |      |       |[dupa      |         |         |          |          |          |
|apa        |        |      |       |caz]**     |         |         |          |          |          |
|fierbinte  |        |      |       |           |         |         |          |          |          |
|etc.)      |        |      |       |           |         |         |          |          |          |
|           |        |      |       |           |         |         |          |          |          |
+-----------+--------+------+-------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+
|           |        |      |       |           |         |         |          |          |          |
+-----------+--------+------+-------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+
| ......... |        |      |       |           |         |         |          |          |          |
+-----------+--------+------+-------+-----------+---------+---------+----------+----------+----------+

    ________________
    *) Schemele se includ in documentatia de acreditare daca nu au fost transmise Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in documentatia de solicitare a licentei de producere a energiei electrice.
    **) In cazul grupurilor/centralelor electrice care produc energie electrica din surse regenerabile de energie in cogenerare, se specifica si tehnologia de cogenerare utilizata, dintre cele prevazute de Hotararea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila.
   
    4. Lista echipamentelor de masurare a energiei electrice

+-------------+-----+------------+------+------+---------+--------+--------+------+--------+------------+
|Identificator|     |Proprietarul|Anul  |Produ-|Serviciul|Iesire -|Iesire -|Clasa |Eroare  |Frecventa   |
|in schema    |Serie|echipamen-  |insta-|cator/|masurat  |domeniu |unitate |  de  |maxima  |verificarii |
|electrica    |     |tului de    |larii |Model |         |  de    |  de    |exac- |tolerata|metrologice/|
|simplificata |     |masurare    |      |      |         |valori  |masura  |titate|        |Data ultimei|
|             |     |            |      |      |         |        |        |      |        |verificari  |
+-------------+-----+------------+------+------+---------+--------+--------+------+--------+------------+
|             |     |            |      |      |         |        |        |      |        |            |
+-------------+-----+------------+------+------+---------+--------+--------+------+--------+------------+
|             |     |            |      |      |         |        |        |      |        |            |
+-------------+-----+------------+------+------+---------+--------+--------+------+--------+------------+
| .........   |     |            |      |      |         |        |        |      |        |            |
+-------------+-----+------------+------+------+---------+--------+--------+------+--------+------------+

    5. Precizari cu privire la tipul echipamentelor - noi sau reutilizate
    6. Alte informatii pe care solicitantul le considera utile in procesul de acreditare pentru Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
   
    NOTA:
    Pentru operatorii economici care detin mai multe centrale electrice se completeaza pentru fiecare dintre acestea.
   
    ANEXA 6
   
    Productia si prognoza de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie E-SRE
   
    1. Productia lunara de E-SRE realizata pe ultimele 12 luni

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------+
|         |                    Productie de E-SRE*1)[MWh]                                        |
|         +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|         |Luna 1|Luna 2|Luna 3|Luna 4|Luna 5|Luna 6|Luna 7|Luna 8|Luna 9|Luna 10|Luna 11|Luna 12|
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|Centrala/|      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|Grup     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|........ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

    2. Prognoza lunara a productiei de E-SRE pana la sfarsitul anului calendaristic in care se face acreditarea

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------+
|         |                Prognoza productiei de E-SRE*2)[MWh]                                  |
|         +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|         |Luna 1|Luna 2|Luna 3|Luna 4|Luna 5|Luna 6|Luna 7|Luna 8|Luna 9|Luna 10|Luna 11|Luna 12|
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|Centrala/|      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
|Grup     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+
|........ |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |
+---------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+-------+

    __________
    *1) Productia de E-SRE livrata in retea si/sau la consumatori, inclusiv pentru consum propriu, altul decat consumul propriu tehnologic de catre producatori existenti.
    *2) Prognoza productiei de E-SRE livrata in retea, si/sau la consumatori, inclusiv pentru consum propriu, altul decat consumul propriu tehnologic.
   
    ANEXA 7
   
    MACHETA DE RAPORTARE privind costurile cu investitiile pentru realizarea grupului/centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie

+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |                                    | UM |Grup 1|Grup 2|...|Grup n| Total  |
|  |                                    |    |      |      |   |      |centrala|
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|1.|Date generale                       |    |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Denumirea proiectului/centralei:    |    |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Capacitate electrica instalata      |    |      |      |   |      |        |
|  |pe  fiecare grup din centrala/      |    |      |      |   |      |        |
|  |amplasament:                        |MWe |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Capacitate termica instalata pe     |    |      |      |   |      |        |
|  |fiecare grup din centrala           |MWt |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Durata de viata a fiecarui grup     |ani |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Anul PIF pentru fiecare grup        |    |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|2.|Valoarea totala a investitiei       |    |      |      |   |      |        |
|  |(fara TVA)                          |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |din care:                           |    |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  | Cost cu achizitia terenului        |    |      |      |   |      |        |
|  | centralei                          |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  | Cost cu achizitia echipamentelor,  |    |      |      |   |      |        |
|  | din care:                          |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Turbogenerator                      |lei |      |      |   |      |        |
+--+Alte echipamente principale         +----+------+------+---+------+--------+
|  |specifice tipului de centrala       |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  | Cost total racordare, din care:    |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Transformatoare                     |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Alte echipamente statie             |    |      |      |   |      |        |
|  |interconexiuni                      |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Linie electrica                     |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Contor + montaj contor              |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Teren statie                        |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |Receptie/Punere sub tensiune        |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |  Costuri pentru obtinerea          |    |      |      |   |      |        |
|  |  drepturilor de uz si servitute    |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+
|  |  Alte costuri de planificare si    |    |      |      |   |      |        |
|  |  dezvoltare proiect, inclusiv      |    |      |      |   |      |        |
|  |  PIF                               |lei |      |      |   |      |        |
+--+------------------------------------+----+------+------+---+------+--------+

    ANEXA 8
   
    CONDITII SI CRITERII pentru acreditarea centralelor hidroelectrice retehnologizate
   
    1. In intelesul Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 42/2011, retehnologizarea unei centrale hidroelectrice cuprinde:
    a) operatiunile de inlocuire integrala pentru unul sau mai multe grupuri electrice a rotorului turbinei si/sau a ajutajelor de admisie ori a aparatului director si/sau a vanelor de admisie cu componente care nu au mai fost utilizate pentru producerea de energie electrica; si/sau
    b) realizarea de lucrari hidrotehnice in toata amenajarea hidroenergetica, modernizarea hidroagregatelor, investitii in echipamente hidromecanice, echipamente electrice, automatizari, comunicatie si securitate.
    2. Dovada realizarii operatiunilor de retehnologizare prevazute la pct. 1 se face pe baza urmatoarelor documente justificative:
    a) procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste realizarea lucrarilor prevazute in studiul de fezabilitate sau alte studii de specialitate care au stat la baza declansarii operatiunilor de retehnologizare;
    b) procesul-verbal de receptie a punerii in functiune;
    c) raportul unui auditor financiar independent care sa confirme ca valoarea contabila bruta a activelor aferente grupului electric/centralei hidroelectrice dupa retehnologizare este de minimum 1.500 EURO/kW instalat.
    3. Se asimileaza operatiunilor de retehnologizare inlocuirea oricarui grup electric apartinand unei centrale hidroelectrice, precum si instalarea unor grupuri electrice noi intr-o centrala hidroelectrica preexistenta sau intr-o amenajare hidrotehnica utilizata anterior in scop energetic.
    4. In cazul centralelor hidroelectrice retehnologizate, acordarea de certificatele verzi este conditionata de obtinerea acreditarii prin indeplinirea cerintelor prevazute de regulamentul mentionat la pct. 1.
    5. Producatorii existenti la data intrarii in vigoare a regulamentului mentionat la pct. 1, care detin centrale hidroelectrice retehnologizate, nu vor transmite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei documentele prevazute la pct. 1-3, considerandu-se indeplinite cerintele privind retehnologizarea existente la data calificarii.
   
    ANEXA 9
   
    DECLARATIE a solicitantului ca a beneficiat/nu a beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat
   
    Domnule Presedinte,
    Subsemnatul [prenumele si numele], in calitate de reprezentant [director general/administrator unic/imputernicit] al operatorului economic inregistrat la oficiul registrului comertului cu denumirea [denumirea societatii comerciale], cu sediul social in [numele comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numarul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea bancii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societatii comerciale], titular al licentei de producere nr. [nr. licentei de producere] din data de [data emiterii licentei de producere] [daca este titular de licenta],
    cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar ca, pana la data prezentei declaratii, am beneficiat/nu am beneficiat de alte ajutoare de natura ajutorului de stat pentru grupul electric/centrala electrica pentru care solicit acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi*).
    ___________
    *) Daca a beneficiat, se vor specifica tipul de ajutor de stat si valoarea acestuia.
   
    ................................
    [numele, prenumele si semnatura]
   
    Data
    ...................
   
    ANEXA 10
   
    DECLARATIE privind corectitudinea informatiilor furnizate Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
   
    Domnule Presedinte,
    Subsemnatul [prenumele si numele], in calitate de reprezentant [director general/administrator unic/imputernicit] al operatorului economic inregistrat la oficiul registrului comertului cu denumirea [denumirea societatii comerciale], cu sediul social in [numele comunei/orasului/municipiului, str. nr., judetul], nr. telefon [nr. telefon], nr. fax [nr. fax] si contul [specificatia/numarul de cont/ROL], deschis la banca [denumirea bancii comerciale], sucursala [denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societatii comerciale], titular al licentei de producere nr. [nr. licentei de producere] din data de [data emiterii licentei de producere] [daca este titular de licenta],
    cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar ca datele furnizate Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei in vederea acreditarii pentru aplicarea sistemului de certificate verzi sunt corecte si complete.
   
    ................................
    [numele, prenumele si semnatura]
   
    Data
    ...................
   
    ANEXA 11
   
    CALCULUL numarului de certificate verzi (CV) acordate pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie (E-SRE) in centrale/grupuri electrice care beneficiaza suplimentar de ajutoare de stat investitionale
   
    1. Valorile de referinta ale indicatorilor specifici pentru fiecare sursa regenerabila de energie (SRE)/tehnologie de producere a E-SRE autorizata de Comisia Europeana, luate in considerare in calculele transmise in procesul de autorizare a sistemului de promovare prin CV stabilit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Lege), sunt precizate in tabelul nr. 1.
   
    Tabelul nr. 1

+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|                           |Investitie|Cost fix |  Cost    |  Factor  |Raport |
|                           |specifica |unitar   |variabil  |capacitate|H/E (-)|
|                           |(euro/MW) |(euro/MW)|unitar    |   (%)    |       |
|                           |          |         |(euro/MWh)|          |       |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|                           |   [1]    |    [2]  |    [3]   |   [4]    | [5]   |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Instalatii eoliene noi     | 1.570.000|   30.000|        10|        25|     - |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Instalatii eoliene         |          |         |          |          |       |
|reutilizate                |   650.000|   45.000|        10|        16|     - |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Centrale hidro noi,        |          |         |          |          |       |
|Pi <,= 10 MW               | 3.700.000|   30.000|        10|        28|     - |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Centrale hidro retehnolo-  |          |         |          |          |       |
|gizate, Pi <,= 10 MW       | 1.700.000|   40.000|        10|        24|     - |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Centrale hidro vechi,      |          |         |          |          |       |
|Pi <,= 10 MW               |   185.000|   52.000|        10|      20,5|     - |
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Biomasa reziduuri biologice|          |         |          |          |       |
|- cogenerare               | 4.700.000|  270.000|        80|        83|      1|
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Biomasa reziduuri biologice|          |         |          |          |       |
|- producere exclusiva de   |          |         |          |          |       |
|energie electrica          | 3.850.000|  175.000|        52|        74|      -|
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Biomasa culturi energetice |          |         |          |          |       |
|- producere exclusiva de   |          |         |          |          |       |
|energie electrica          | 4.250.000|  210.000|        75|        66|      -|
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Gaz de fermentare din      |          |         |          |          |       |
|deseuri municipale si ape  |          |         |          |          |       |
|uzate - producere exclusiva|          |         |          |          |       |
|de energie electrica       | 2.400.000|  182.000|        10|        65|      -|
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+
|Solar                      | 3.500.000|   38.000|        10|        16|      -|
+---------------------------+----------+---------+----------+----------+-------+

    2. Pentru centralele/grupurile de producere a E-SRE care beneficiaza suplimentar de unul sau mai multe ajutoare de stat, se calculeaza R(d) conform urmatoarei formule:
   
    R(d)= V(A)/VR(IS),
   
    unde V(A) este valoarea specifica a ajutorului investitional de care a beneficiat centrala/grupul de producere a E-SRE (determinata ca fiind raportul dintre valoarea totala a ajutorului investitional primit si puterea electrica instalata a centralei/grupului de producere a E-SRE), in lei/MW, iar VR(IS) este valoarea de referinta a investitiei specifice considerata in calculele furnizate Comisiei Europene in cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare prin CV corespunzatoare SRE, respectiv tehnologiei de producere a E-SRE, stabilita conform tabelului nr. 1 si calculata in lei/MW la cursul de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua depunerii la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a cererii de acreditare.
   
    NOTA:
    In cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizeaza doua sau mai multe tipuri de biomasa, VRIS considerata in calcul este valoarea cea mai mare dintre valorile de referinta ale investitiei specifice corespunzatoare tipurilor de biomasa utilizata la producerea de E-SRE.
    3. Se calculeaza coeficientul de reducere C(r) conform urmatoarei formule:
   
    C(r) = R(d) x Fcor,
   
    unde Fcor este un factor de corectie care variaza in functie de SRE si de tehnologia de producere a E-SRE utilizate si care are valorile prevazute in tabelul nr. 2.
   
    Tabelul nr. 2

+-------+--------+-----------+----------+---------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+-------+
|       |Centrale|Centrale/  |Centrale  |Centrale |Centrale  |Biomasa -  |Biomasa - |Biomasa -  |  Gaz de      |       |
|       |eoliene |grupuri    |hidro noi,|hidro    |hidro     |reziduuri  |reziduuri |culturi    |fermentare    |       |
|       | noi    |eoliene    |Pi<,=10 MW|retehno- |existente,|biologice  |biologice |energetice-|a deseurilor  | Solar |
|       |        |reutilizate|          |logizate,|Pi<,=10 MW|si culturi |producere |producere  |   si a       |       |
|       |        |           |          |Pi<,=10 MW|         |energetice-|exclusiva |exclusiva  |namolurilor   |       |
|       |        |           |          |         |          |cogenerare |de energie|de energie |din instalatii|       |
|       |        |           |          |         |          |           |electrica |electrica  |de epurare    |       |
|       |        |           |          |         |          |           |          |           |a apei uzate -|       |
|       |        |           |          |         |          |           |          |           |producere     |       |
|       |        |           |          |         |          |           |          |           |exclusiva     |       |
|       |        |           |          |         |          |           |          |           |de energie    |       |
|       |        |           |          |         |          |           |          |           |electrica     |       |
+-------+--------+-----------+----------+---------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+-------+
|RIR [%]|    10,9|        9,9|      10,2|     10,3|       2,1|       10,5|      10,6|       11,3|          11,8|   11,6|
+-------+--------+-----------+----------+---------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+-------+
|F(COR)*|   1,263|     -     |     1,142|    1,190|     -    |      0,742|     0,686|      0,589|         1,047|  1,023|
+-------+--------+-----------+----------+---------+----------+-----------+----------+-----------+--------------+-------+

    NOTE:
    1. Valorile Fcor sunt precizate in Decizia Comisiei Europene C (2011) 4938 privind Ajutorul de stat SA 33134 (2011/N) - Romania - Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie.
    2. In cazul centralelor/grupurilor de producere a E-SRE care utilizeaza doua sau mai multe tipuri de biomasa, se va lua in considerare Fcor corespunzator tipului de biomasa dominanta.
    3. RIR - rata interna de rentabilitate.
    4. Numarul de CV acordate pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri care beneficiaza suplimentar de unul sau mai mult ajutoare de stat N(CV Corectat) se calculeaza conform urmatoarei formule:
   
    N(CV Corectat)= N(CV Lege)(1 - C(r)) [CV/MWh],
   
    unde N(CV Lege) este numarul de CV prevazut la art. 6 alin. (2) din Lege.
    5. In cazul in care ajutorul de stat investitional se acorda pentru o parte dintre grupurile care apartin unei centrale electrice de producere a E-SRE, algoritmul prezentat la pct. 2-4 se aplica pentru intreaga capacitate instalata a acesteia, asa cum este inscrisa in autorizatia de infiintare emisa de ANRE.
    6. In cazul in care ajutorul de stat investitional se acorda pentru un grup/o centrala electrica de cogenerare, certificatul suplimentar acordat in conditiile art. 6 alin. (2) din Lege se corecteaza de asemenea cu formula prevazuta la pct. 4.

Copyright 2012. Panouri Solare Panouri Fotovoltaice. energie-verde.ro energia viitorului